پاکت آبی ۳۳

پیش ثبت نام شانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – معماری داخلی

دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران

نمایشگاه و مراسم پایانی کارگاه طراحی و ساخت بستاربند NEXORADE

کارگاه آموزشی بستاربند، Nexorades

سمینار آشنایی با کارگاه بستاربند، Nexorades

پیش ثبت نام شانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – تکنولوژی و معماری پایدار

پیش ثبت نام شانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – مدیریت پروژه و ساخت

پیش ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – نورپردازی در معماری

/

© 2016 قطب علمی فناوری معماری